امام علی (ع) می فرماید
۞ هر کس از خود بدگویی و انتقاد کند٬خود را اصلاح کرده و هر کس خودستایی نماید٬ پس به تحقیق خویش را تباه نموده است. ۞
Tuesday, 26 January , 2021
امروز : سه شنبه, ۷ بهمن , ۱۳۹۹ - 13 جماد ثاني 1442
مقالات
  پرینت تاریخ انتشار : 18 دسامبر 2017 - 8:16 | 153 بازدید | ارسال توسط :

باسمه تعالی

 

مقاله‌های دکتر حسن دانایی‌فرد

علمی – پژوهشی

 

۱- DanaeeFard, H.; Anvary Rostamy, Ali A. (2007). Promoting public trust in public organizations:

Explaining the role of public accountability. Public Organization Review: A Global Journal, 7,
۳۳۱-۳۴۴.
۲- DanaeeFard, H.; Anvary Rostamy, Ali A. (2009). Shaping learning public organization: Explaining
the important of organizational cultures. Singapore Management Review, 31 (1).
۳- DanaeeFard, H. (٢٠٠٩). An administrative manifesto for survival in the Twenty-first century, Public
Administration Review, ١٠٢۵١٠٢٨.
۴- DanaeeFard, H.; Didehvar, F. (2009). The virtual governance networking as a transformer of public
policy model. Public organization Review: A Global Journal.
۵- DanaeeFard, H.; Abbasi, T.(2010 ). Questioning New Public Management: Reflection on Quality.
Journal of Economics,Finance and Administrative Sciences. ,8:72-83.
۶- DanaeeFard, H.; Anvary Rostamy, Ali A. (accepted). Political participation and political marketing.
European Journal of Scientific Research.
۷- DanaeeFard, H. (Submit). Research paradigms in public administration: A Comprehensive oreview.
Public Administration.
۸- DanaeeFard H., Mosabaki, A.; Abbasi, T.; Hasanpoor, A. (٢٠١٠ ). Strategic management in public
sector: reflections on its applicability in Iranian public organization, Public organization Review,.
۹- DanaeeFard, H. selseleh, M. (٢٠١٠ ). Measuring cycle of management knowledge: An evidence from
Iran. European journal of scientific research,vol(41),2:296-308.

۱۰- DanaaeeFard,H.,Gandeghi,g.,Nikraftar,t.(2010 ). Promoting horizontal government for implementation of public policy in Iran:reflection on barriers. Journal of Economics,Finance and Administrative Sciences,Issue 18:28-٣٩ .

۱۱- DanaeeFard,H.Islami,A.(2010). Discovering organizational indifference:a grounded Theory strategy . European journal of scientific research,vol(40),3:450-460.

۱۲-Danaeefard,H.,Farazmand,F.(in press). Is Religious Culture a Factor in Negotiation: A CrossCultural Comparison of Iran, Taiwan and The United States”.

۱۳-DanaeeFard,H.(2010 ). Good soldiers’ perceptions of organizational poliyics, understanding the relation between organizational citizenship behaviors and perceptions of organizational politics:evidence from iran.Journal of Economics,Finance and Administrative Sciences,Issue 19:146-161 .

۱۴-Danaeefard,H.Rabar Kelishoiand,E.Safari Kahreh,Mohmmad.(2010 ). Investigation the role of the political marketing in public policy making in Iran. Economics,Finance and Administrative Sciences,Issue 21:180-194.

۱۵- DanaeeFard,H. Rajabzadeh Ghatari,A. Hasiri,A.(2010). Employees Morale in Public Sector: Is Organizational Trust an Important Factor? European Journal of Scientific Research,46(3),٣٧٨-٣٩٠.

۱۶- DanaeeFard,H.Rajabzadeh Ghatari,A.Hasiri,A.(٢٠١٠ ). Organizational Trust in Public Sector:Explaining the Role of Managers’ Managerial Competency. European Journal of Economics, Finance and Administrative Sciences ,٢۵،٢٩-۴٣. ienes

۱۷-دانایی‌فرد، حسن. (۱۳۸۴). استراتژی مبارزه با فساد اداری: آیا فناوری اطلاعات فساد اداری را کاهش می‌دهد؟ مـدرس، دوره نهـم،پیاپی ۳۹، صص ۱۱۸- ۱۰

.۱۸-دانایی‌فرد، حـسن. (۱۳۸۴). تئوری پردازی با استفاده از رویکرد استقرایی: استراتژی مفهوم‌سازی تئـوری بنیـادی. دانـشور، سال دوازدهم، دوره جدید، شماره ۴، صص ۷۰-۵۷٫

۱۹-دانایی‌فرد، حسن. (۱۳۸۵). کنکاشی در فلسفه تئوری پیچیدگی: آیا علم پیچیدگی صبغه پست‌مدرنیسم دارد. مدرس، پیـاپی، ۴۶،صص ۱۲۰- ۱۷۱٫

۲۰-دانایی‌فرد، حسن. (۱۳۸۵). استراتژی تحول در بخش دولتی ایران: آیا مدیریت دولتی نوین استراتژی مناسبی اسـت. دانـشور، سال سیزدهم، شماره ۱۷، صص ۱۲۰-۹۸٫

۲۱-دانایی‌فرد، حسن. بهاری فر، علی. (۱۳۸۵). توسعه نظریه‌ها در علم‌الاجتماع: ضرورت تدوین معیارهای ارزیـابی تولیـد علـم نظـری.مدرس، پیاپی، ۴۶، صص ۱۰۲-۸۳

.۲۲-دانایی‌فرد، حسن. فروهی، مهشید؛ صالحی، علی. (۱۳۸۶). ارتقاء کارآفرینی در ایران: تحلیلی بر نقش دولـت، پژوهـشنامه بازرگـانی،شماره ۴۲، صص ۲۶۲- ۲۲۱٫

۲۳-دانایی‌فرد، حسن؛ الوانی، سـیدمهدی. (۱۳۸۶). استراتژی استدلال استعارهای در نظریه‌پردازی: شکل‌گیری تئوری جابه‌جایی مدیران دولتی، مدرس، دوره ۱۱، شماره ۳، صص ، ۱۵۱- ۱۲۱٫

۲۴-دانایی‌فرد، حسن. (۱۳۸۶). پارادایم‌های رقیب در علم سازمان و مدیریت: پژوهشی تطبیقی بر هستی‌شناسی، شناخت‌شناسی و روش‌شناسی.دانشور، سال شانزدهم، شماره ۲۳، صص ۱۴۵- ۱۲۰

.۲۵-دانایی‌فرد، حـسن. (۱۳۸۷). همسازی پژوهش‌های کمی و کیفـی: معرفـی پژوهش‌های ترکیبـی. فـصلنامه روش‌شناسی حـوزه دانشگاه.(۱۳)۵۳ صص ۳۵-۶۳

.۲۶-دانایی‌فرد، حـسن.(۱۳۸۷).ارتقاء دانش نافع در مطالعات سازمان و مدیریت: تحلیلی فرا تئوریک بر نظریه‌های سـازمان و مـدیریت. فصلنامه روش‌شناسی حوزه و دانشگاه،(۱۴)۵۵ صص ۵۹-۸۴

.۲۷-دانایی‌فرد، حسن. (۱۳۸۳). اقتصاد دانش‌محور و حفظ تمامیت نهادی دانشگاه. فـصلنامه پـژوهش و برنامه‌ریزی در آمـوزش عـالی. شماره پیاپی ۳۳، صص ۱۹۳-

.۲۸-دانایی‌فرد، حسن. (۱۳۸۶). اصلاحات اداری در ایران: تحلیلی بر کوچک‌سازی دولت. دانشور سـال پانزدهم،شـماره ۲۹، صص ۱۰۲-.۱۲

۳۰– دانایی‌فرد، حسن، مؤمنی نونـا. (۱۳۸۷). تدوین نظریه رهبری اثربخش بر اساس نهج‌البلاغه: استراتژی نظریه داده بنیـاد، مطالعات انقلاب اسلامی، سال چهارم، شماره ۱۴، صص ۷۵- ۱۱۰٫

۳۱-خائف، احمدعلی، دانایی‌فرد، حسن؛ نوروزی، محمدتقی. (۱۳۸۸). نقش رهبری خدمتگزار در اثربخشی سازمان‌های دولتـی، مـدرس٫دوره سیزدهم، شماره دوم، صص ۶۵-۹۲٫۳۲- دانایی‌فرد، حسن، رجب‌زاده ،علی، درویشی، آذر.(۱۳۸۹).تبیـین نقش شایستگی اخلاقی اسلامی و فرهنـگ خدمتگزاری در ارتقا پاسخگویی عمومی بیمارستان‌های دولتی. مجله اخلاق و تاریخ پزشکی. دوره سوم، شماره ۴، صص ۱-۱۴٫

۳۳- دانایی‌فرد، حسن. (۱۳۸۷). روشش ناسی‌های نظریه‌پردازی در سازمان و مدیریت: پژوهشی تطبیقـی. مـدرس،دوره سیزدهم،شـماره چهارم، صص ۱۶۵-۱۹۲٫

۳۴- دانایی‌فرد، حسن.(۱۳۸۸). موانع ذاتی و عرضی تولید دانش در علم انسانی: رهنمودهایی برای ارتقاء ظرفیـت سیاسـت ملـی علم ایران. فصلنامه سیاست علم و فناوری. سال دوم، شماره ۱، صص ۱۶- ۱٫

۳۵- دانایی‌فرد،حسن.(۱۳۸۸).روش‌شناسی عمومی نظریه‌پردازی. فصلنامه روش‌شناسی علوم انسانی، سال پانزدهم ،شماره ۵۸، صص ۷-۳۲

. ۳۶- دانایی‌فرد،حسن.(۱۳۸۸). تدوین چارچوب تدوین سیاست ملی کارآفرینی کشور:چهارچوبی مفهـومی. توسـعه کارآفرینی،سـال دوم شماره ششم، صص ۱۲۵-۱۵۶٫ ۳۷-دانایی‌فرد، حسن. (۱۳۸۷). اعتماد به سازمان‌های دولتی: تبیین نقش مداخله‌گری رضایتمندی شهروندان. دانشور (پذیرش).

۳۸-دانایی‌فرد، حـسن. (۱۳۸۷). بررسی رابطه بین انواع فرهنگ‌سازمانی و سازمان یادگیرنده: مطالعه موردی سازمان‌های خدمات عمومی شهر تهران. دانشور (پذیرش).

۳۹-دانایی‌فرد، حسن؛ حضوری، محمدجواد؛ آذر، عادل؛ خداداد حسینی، سید محمد؛ فروهی، مهـشید. (۱۳۸۷). طراحی نظام‌ها و عملکرد سازمانی: پژوهشی کاربردی در بخش دولتی. دانش انتظامی.پذیرش.

۴۰- دانایی‌فرد، حسن؛ ثقفی، عماد (۱۳۸۷). اجرای خط‌مشی‌ها: نقش عقلانیت در مرحله تدوین خط‌مشی. مدرس (پذیرش).

۴۱- دانایی‌فرد، حسن؛ لطیفی میثم. (۱۳۸۸). تحلیلی فلسفی از نظم و انضباط در سازمان. چشم‌انداز مدیریت. (پذیرش).

۴۲- دانایی‌فرد، حسن؛ لطیفی میثم. (۱۳۸۸). گونه شناسی نظم و انضباط در سازمان. مدرس٫ (پذیرش).

۴۳- دانایی‌فرد، حسن؛ زنگویی نژاد، ابوذر. (۱۳۸۷). شایسته‌سالاری مـدیریتی از نگـاه نهج‌البلاغه: اسـتراتژی تئـوری داده بنیـاد. دانشور.(پذیرش).

۴۴–دانایی‌فرد، حسن؛ انواری رستمی، علی‌اصغر؛ بهاری فر، علی؛ فروهی، مهشید؛ علی محمدلو، مسلم؛ (۱۳۸۷). پژوهـشی کـاربردی در بخش دولتی: چگونه سازمان جدید را طراحی کنیم. دانشور.

۴۵-دانایی‌فرد، حسن؛ بهاری فر، علی؛ صالحی، علـی. (۱۳۸۷). ارتقاء جایگاه صنعت برق در بین نخبگان و متخصصان جویای کار: بررسی جذابیت سازمانی صنعت برق. مدرس٫

۴۶–الهی، شعبان؛ دانایی‌فرد، حسن؛ عبدی. (۱۳۸۷). مدل پذیرش دولت الکترونیک. دانش سازمانی.(پذیرش).

۴۷-دانایی‌فرد، حسن؛ خیرگو، منصور. (۱۳۸۷). پذیرش سیستم‌های اطلاعاتی. تبیین نقش فرهنگ نوآوری و جذابیت سازمانی. مدرس٫

۴۸-دانایی‌فرد، حسن؛ آذر، عادل؛ صالحی، علی. (۱۳۸۷). قانون‌گریزی در ایران: تبیین نقش عوامل سیاسی، اقتصادی، قانونی، مدیریتی و اجتماعی ـ فرهنگی.دانش انتظامی.

۴۹-دانایی‌فرد،حسن، پیش‌قدم، یونس٫(۱۳۸۸).ارتقا تعلق سازمانی کارکنان ناجا: تبیین نقـش عوامـل درون‌سازمانی.فـصلنامه دانش انتظامی.

۵۰-دانایی‌فرد، حسن، رجب‌زاده علی، حصیری، اسـد.(۱۳۸۸). ارتقای روحیه کارکنان در بخش دولتی: تبیین نقش شایستگی مدیران و اعتماد درون‌سازمانی.دانش مدیریت.

۵۱-دانایی‌فرد، حسن، رجب‌زاده، علی، نصیری، معصومه. (۱۳۸۸). ارتقای آمادی استراتژیک در بیمارستان‌های دولتی و خصوصی: تبیین نقش چابکی سازمانی و بهداشت روانی کارکنان.فصلنامه مدیریت سلامت.

۵۲-دانایی‌فرد، حسن، حسینی، سید یعقوب.(۱۳۸۸). ترکیب عینیت و ذهنیت در سیاسـت پژوهـی: تحلیلـی بـر کـاربرد روش کیـو در سیاست‌گذاری علم ملی کشور. فصلنامه سیاست علم و فناوری .

۵۳-دانایی‌فرد، حـسن، (۱۳۸۸). به‌سوی طراحی نظام ارزیابی عملکرد سیاست ملی علم ایران: پیشنهاد مدلی بر اسـاس اندازه‌گیری “ارزش عمومی” سیاست.فصلنامه سیاست علم و فناوری.

۵۴-دانایی‌فرد، حسن. حصیری، اسد، صالحی، علی.(۱۳۸۸). شکل‌گیری سازمان یادگیرنده: بررسـی نقـش هـوش هیجـانی و فرهنـگ سازمان‌های. دانشور.

۵۵-دانایی‌فرد، حسن، طوفانی اویس٫(۱۳۸۸). ارتقاء مشارکت شهروندان: تبیین نقش بازاریابی سیاسی.فصلنامه سیاست.

۵۶-دانایی‌فرد، حسن؛ اسلامی، آذر؛ قربانی زاده، وجه اله. (۱۳۸۸).تئوریزه کردن پدیده‌های درونی در سازمان‌ها: تدوین نظریه بی‌تفاوتی سازمانی در دانشگاه علوم پزشکی. فصلنامه اصول بهداشت روانی. (در دست بررسی).

۵۷-دانایی‌فرد، حسن، هادوی‌نژاد، مصطفی. (۱۳۸۷). تحلیلی بر مدل فرهنگ‌سازمانی شاین: پژوهشی تطبیقی. دانشور، (پذیرش).

۵۸-دانایی‌فرد، حسن؛ رجب‌زاده، علی؛ شهراسبی، ناصر. (۱۳۸۸). مدلی برای معماری سازمانی، دانش مدیریت، (در دست داوری).

۵۹-دانایی‌فرد، حسن؛ رهبر، احسان؛ صفری، حسین. (۱۳۸۸). بازاریابی سیاسی خطمشیهای عمومی در ایران، پژوهشنامه مدیریت.

۶۰-دانایی‌فرد، حسن؛ رجب‌زاده، علی؛ درویـشی، آذر، (۱۳۸۸). ارتقاء پاسخگویی عمومی: تبیـین نقـش شایـستگی اخلاقـی و فرهنـگ خدمتگزاری.تاریخ و اخلاق پزشکی۱-۱۸٫

۶۱-دانایی‌فرد، حسن؛ فرار، صمد. (۱۳۸۸). ارتقاء نوآوری سازمانی: بررسی نقش ارزش‌های مدیریتی و جوسازمانی. پژوهـشنامه مدیریت دانشگاه زاهدان.

۶۲-دانایی‌فرد، حسن؛ ایزدیار، فاطمه. (۱۳۸۸). توسعه کارآفرینی اجتماعی: بررسی هـوش هیجـانی و سـرمایه اجتمـاعی.مجلـه توسعه کارآفرینی.

۶۳-دانایی‌فرد، حسن، الوانی، سید مهدی، آذر عادل، عباسی طیبـه.(۱۳۸۹).تبیین تغییرات خط‌مشی آموزش عالی بـا اسـتفاده از نظریه جریانات چندگانه کینگدون، سیاست علم و فناوری. (پذیرش).

۶۴-دانایی‌فرد، حسن، آذر ،عادل، دیده‌ور، فاطمه.(۱۳۸۹).تدوین الگوی نهادینه کردن کارآفرینی در بخش کشاورزی توسـعه کارآفرینی.(پذیرش).

۶۵-. دانایی‌فرد، حسن، یعقوبی، نور محمد، شاکری، رؤیا.(۱۳۸۸). شناسایی عوامل مؤثر بر پذیرش خـدمات دفـاتر فنـاوری اطلاعـات و ارتباطات روستایی. فصلنامه جغرافیا و توسعه.(پذیرش).

۶۶-دانایی‌فرد،حسن،کاظمی، سید حسین. (در دست داوری) ارتقاء پژوهش‌های تفسیری سـازمانی: تحلیلـی انتقـادی ـ فلـسفی بر پدیدار نگاری. روش‌شناسی حوزه و دانشگاه.

۶۷-دانایی‌فرد، حسن، کاظمی، سید حسین. (در دست داوری) ضرورت بازگشت پژوهش‌های سازمانی به عرصه زیست جهان: تحلیلی بر مبانی فلسفی و تبیین روش‌شناسی پدیدارشناسی سازمانی. مدرس٫

۶۸-دانایی‌فرد، حسن، بابایی. تولید علم در حوزه علوم انـسانی: تأملی بـر رویکـرد اندیـشمندان اسـلام. روش‌شناسی حـوزه و دانشگاه.(در دست داوری). (۱۳۸۹)

۶۹٫دانایی‌فرد، حسن، نوری، علی.گفتمانی بر تحلیل گفتمان در مطالعـات سـازمانی: تأملی بـر مبـانی نظـری و اسـلوب اجـرا. مجله روش‌شناسی حوزه و دانشگاه. .(۱۳۸۹)

۷۰٫دانایی‌فرد، حسن، هادوی نژاد، مـصطفی،پویایی. سازگاری منافقانه سازمانی: نگاهی نـو بـه مقاومـت در پنهـان خودآگـاه در برابر تغییر.مدرس(در دست داوری،۱۳۸۹)

۷۱-دانایی‌فرد، حسن، پناهی، بلال. (۱۳۸۹). جو سکوت سازمانی، رفتار سکوت و نگرش‌های شـغلی کارکنـان سازمان‌های دولتـی:پژوهشی کمی. مجله تحول سازمانی فردوسی مشهد.(در دست داوری).

۷۲-دانایی‌فرد، حسن، فانی اصـغر، حـسینی، سـید یعقـوب.(۱۳۸۹).اندازه‌گیری ظرفیـت حاکمیـت: مفـاهیم، مـدل و روش اندازه‌گیری.مدرس(در دست داوری).

۷۳- دانایی‌فرد، حسن، سالاری، محمدعلی. (۱۳۸۹).آن‌سوی دانش و تجربه:تحلیلی بر حکمت مدیریتی در ناجا. دانش انتظامی

۷۴٫ دانایی‌فرد، حسن، جندقی، غلامرضا، نیک‌رفتار، طیبه.( ۱۳۸۹). گونه شناسی دولت افقی در ایران.چشم‌انداز مدیریت.(پذیرش). ۲-۸٫ علمی – ترویجی:

۷۵-دانایی‌فرد، حسن. (۱۳۸۳). الزامات عصر فناوری اطلاعات و ارتباطات: نظریه‌پردازی در مدیریت دولتی. دانش مدیریت، سـال هفـدهم– شماره ۶۴- صص ۸۱- ۶۱٫

۷۶-دانایی‌فرد، حسن؛ خداداد حسینی، سید حمید. (۱۳۸۳). چارچوب‌های نهادی در نظام ملی نوآوری: رویکردهای تطبیقـی بـه نقـش دولت و مدیریت دولتی. مطالعات مدیریت، شماره ۴۴، ۴۳، صص ۹۴-۶۹٫

۷۸-دانایی‌فرد، حسن. (۱۳۸۲). تئوری عامه در مدیریت دولتی: پیش‌شرط‌‌های تدوین تئوری عامه. مطالعات مـدیریت، شـماره ۳۸ و ۳۷،صص ۱۸۰-۱۴۹

۷۹- دانایی‌فرد، حسن؛ فقهی، ابوالحسن. ( ۱۳۸۰). مدیریت دولتی در بستر جهانی: پر کردن شکاف‌های تئـوری و عمـل بـین کشورهای غربی و غیرعربی. مطالعات مدیریت، شماره ۳۲ و ۳۱، صص ۵۲- ۲۵٫

۸۰-دانایی‌فرد، حسن. (۱۳۸۴). ارتقاء مدیریت توسعه استانی: ضرورت تدوین چارچوب سنجش دانش‌محوری اقتصاد استانی. مدیریت و توسعه، دوره هفتم، شماره ۲۵، صص ۴۳- ۳۰٫

۸۱-دانایی‌فرد، حسن. (۱۳۸۴). پیوستگی مردم و حکومت در سند چشم‌انداز کشور: تبیین نقش مدیریت دولتی رای‌زنانه در ایران. کمال مدیریت، سال سوم، شماره ۹و۸، صص ۱۱۸-۹۷٫

۸۲-دانایی‌فرد، حسن. ( ۱۳۸۱). اعتماد به دولت: بازتابی از عملکرد نظام خدمات عمومی. مدیریت و توسعه، دوره چهارم، شماره ۱۳، صص.۴۱ -۵۷

۸۳-دانایی‌فرد، حسن. ( ۱۳۸۱). بازمهندسی فرآیندهای کاری در سازمان‌های دولتی: ضرورتی اجتناب‌ناپذیر در بخـش دولتـی. فرآیند مدیریت و توسعه، شماره ۵۵، صص ۲۳-۱۶

۸۴-الوانی، سید مهدی؛ دانایی‌فرد، حسن؛ دوره سوم، شماره ۱۲٫ ( ۱۳۸۱). اقدام پژوهی و کاربرد آن در تحقیقـات سـازمان و مـدیریت. مدیریت و توسعه، دوره سوم، شماره ۱۲٫

۸۵-دانایی‌فرد، حـسن. (۱۳۸۲). پاسخگویی در سازمان‌های دولتی: آیا تکنولوژی اطلاعات پاسخگویی را افـزایش می‌دهد؟ مـدیریت و توسعه، دوره چهارم، شماره ۱۶، صص ۹۱- ۷۱

۸۶-دانایی‌فرد، حسن؛ خداداد حسینی، سید حمیـد. (۱۳۸۳). طراحی نظام ملی نوآوری کشور؛ ضرورت‌ها و چالش‌ها. مـدیریت و توسـعه،دوره پنجم، شماره ۲۰، صص ۳۱-۸

۸۷-دانایی‌فرد، حسن. (۱۳۸۴). ارتقاء عملکرد نظام ملی نوآوری کشور: چارچوب سنجش ظرفیت نوآوری ملی. فصلنامه مطالعات اقتصاد و مدیریت،شماره ۱، صص ۱۱۴-۹۷

۸۸-دانایی‌فرد، حسن. (۱۳۸۲). نظام ملی نوآوری: آیا الگوبرداری راه‌کار مناسبی برای کشور است؟ مطالعات مـدیریت، شـماره ۴۰و ۳۹،صص ۲۷۲-۲۴۵٫

۸۹-الوانی، سید مهدی؛ دانایی‌فرد، حسن. ( ۱۳۸۰). مدیریت دولتی و اعتماد عمومی. دانش مدیریت، سـال چهـاردهم، شـماره ۵۵ صص.۵-۲۸

۹۰-دانایی‌فرد، حسن؛ سید مجتبی امامی. (۱۳۷۸). استراتژی پژوهش کیفی: کاربرد تئوری سازی داده بنیاد، اندیشه مدیریت.

۹۱-دانایی‌فرد، حسن. (۱۳۸۶). ارتقاء روایی و پایایی در پژوهش‌های کیفی: تأملی بر استراتژی‌های ممیزی پژوهش. مجله علمـی ـ پژوهشی اقتصاد و مدیریت

۹۲-دانایی‌فرد، حسن، رجب‌زاده، علی، حصیری، اسد. (۱۳۸۸). ارتقای اعتماد درون‌سازمانی در بخش دولتی :بررسـی نقـش شایستگی مدیریتی مدیران. پژوهش‌های مدیریت، سال دوم، شماره چهارم، صص ۹۰-۵۹٫

۹۳-نظریه‌پردازی در مدیریت: ارزیابی سهم تئوریک مطالعات سازمانی. دانش مدیریت، شماره ۴۶، صص ۳۰-۳

۹۴-دانایی‌فرد، حسن. (۱۳۸۵). کنترل فساد اداری: اصلاح مدیریت دولتی یا راهبرد ملی پیـشگیری از فـساد. مـدیریت و توسـعه، دوره هفتم، شماره ۲۸٫

۹۵-دانایی‌فرد، حسن. (۱۳۷۷). تصمیم‌گیری از نگاه نظریه آشوب. تحول اداری، شماره ۴۲، صص ۵۸-۴۵

۹۶-دانایی‌فرد، حسن. (۱۳۷۷). مبارزه با کاغذبازی در بخش دولتی. تحول اداری، ۵۲، صص ۴۶-۳۷

۹۷-دانایی‌فرد، حسن. الوانی، سید مهدی. (۱۳۷۸). مدیریت کیفیت جامع و پرسش‌های بی‌پاسخ. فصلنامه مجتمع آموزش عالی قم. شماره۵، صص ۵۹-۴۶

۹۸-دانایی‌فرد، حسن؛ الوانی، سید مهدی. ( ۱۳۸۰). تئوری انتقادی و مدیریت دولتی مطالعات مدیریت. شماره ۳۲، صص ۱۱۳-۹۸٫

۹۹- دانایی‌فرد، حسن.(۱۳۸۷).بازسازی استراتژیک مدیریت دولتی ایران. مدیریت و توسعه.

۱۰۰- دانایی‌فرد، حسن، امامی سید مجتبی.(۱۳۸۷). نظریه داده بنید. اندیشه مدیریت.

۱۰۱-دانایی‌فرد ،حسن، یعقوبی، نورالدین شاکری، لیلا.( ۱۳۸۸) پذیرش فناوری اطلاعات در شرکت‌های کوچک و متوسط با تأکید بر نقش شاخص‌های آمادگی الکترونیکی. سال یازدهم، شماره۴، فصلنامه علمی، ترویجی مدیریت و توسعه۳ ، زمستان۱۳۸۸۳-۸٫ ترجمه:

۱۰۲-دانایی‌فرد، حسن؛ فروهی، مهـشید. (۱۳۸۴). تغییر شایستگی مدیران دولتی: تنش در تعهـد (نوشـته تـورو ویـرنن). گزیده مدیریت دولتی، سال اول، شماره دوم، صص ۳۳-۲۴٫

۱۰۳- دانایی‌فرد، حسن. (۱۳۸۵). در جستجوی یک پارادایم مدیریت دولتی: مصباح، دوره ۲۹٫ صص ۶۵- ۴۰

۱۰۴- دانایی‌فرد، حسن. (۱۳۷۵). روحیه مدیریت دولتی. شماره ۳۵٫ صص ۶۴-۵۶

۱۰۵-دانایی‌فرد، حسن. (۱۳۸۴). جهانی‌سازی، خصوصی‌سازی و آینده حاکمیت مدرن به یـک ارزیـابی انتقـادی. گزیـده مدیریت دولتی. سال اول، شماره چهارم، صص ۲۶-۴٫

۱۰۶ -دانایی‌فرد، حسن؛ زاهدی، شمس‌السادات. ( ۱۳۸۰). مدیریت توسعه پایدار. مطالعات مدیریت. شماره ۳۶، ص ۷۰۹٫

به اشتراک بگذارید
تعداد دیدگاه : دیدگاه‌ها برای مقالات بسته هستند
  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم مدیریت در وب منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.